ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


---สำนักปลัด
           
  
           
         

นางสาววารุณี มิ่งกลิ่น

หัวหน้าสำนักปลัด

           
                       
                     
    นายวิสัน  บุญแซม
นักพัฒนาชุมชน 
    นายธัญกิตติ์ ภักดี
นิติกร
    นางวิภาพร  วรรณเผือก
บุคลากร
     
                       
                   
    นางสาวสิริรัตน์ สำรวญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
   

  นางวิภาดา คงถิ่น

ครูผู้ดูแลเด็ก

    นางสาวพิมพิลา ไวสาหลง
เจ้าพนักงานธุรการ
     
                       
                     
    นายเอกราช สุขเกษม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
   

 นายภัทรกร รุ่งจิรเดชากุล

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

    นายเสนาะ  ยมรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 นางสำเนา สำเภาทอง

ผู้ดูแลเด็กเ็ก

 
                       
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................