ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


ยุทธศาสตร์

 

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญจึงเน้นการพัฒนาไปทางยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  รวม ๗  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ประโยชน์จากสาธารณูปโภค ต่างๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
         ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากขึ้น          
 
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในตำบล เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
 
          ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านอาชีพต่างๆ การวางแผน รวมทั้งการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในตำบลให้ดีขึ้น 
 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับการให้บริการประชาชน 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................