ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


รายรับ-รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
อำเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ    2555
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
                                 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
จนถึงปัจจุบัน     เดือนนี้
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ รหัส เกิดขึ้นจริง
บาท บาท   บัญชี บาท
     14,863,156 77 ยอดยกมา    16,493,701 15
      รายรับ (หมายเหตุ 1)      
       73,900  -          81,398 08 ภาษีอากร 411000                  -   -
     186,100  -        113,958 - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 412000          14,941 -
     150,000  -        225,096 29 รายได้จากทรัพย์สิน 413000          41,295 05
     620,000  -        630,383 - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414000          82,190 -
       60,000  -          17,400 01 รายได้เบ็ดเตล็ด 415000          10,200 -
         5,000  -            4,310 - รายได้จากทุน 416000                  -   -
 9,605,000  -     9,465,661 21 ภาษีจัดสรร 420000     1,012,333 38
 4,500,000  -     4,176,241 - เงินอุดหนุน 430000                  -   -
#########  -  14,714,447 59       1,160,959 43
      3,631,454 40 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 440000          39,500 -
         124,732 35 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) 230100            5,891 15
         875,100 - ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 110605                  -   -
      2,712,717 - ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 110606        576,260 -
           62,020 38 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน              6,506 -
                  13 16 เงินทุนอาหารกลางวัน                    -   -
             1,610 01 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 110602                  -   -
                   -   - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 110601                  -   -
           41,300 - เงินรับฝาก - เงินกู้ 230199                  -   -
   16,113,731 - เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 ,2554 230199                  -   -
           14,530 - เงินสะสม-รับคืนเงินเพิ่มค่าครองชีพ 300000                  -   -
           15,000 - เงินสะสม-รับคืนค่าเบี้ยประชุม 300000                  -   -
         145,000 - เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูซ่อมแซม                    -   -
                   บ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด      
                   พระนครศรีอยุธยา (อบต.วัดยม)      
           20,025 - เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    -   -
  700 - เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 230102                  -   -
           10,000 - เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว            10,000  
             
             
             
             
             
             
             
           
   38,482,380 89 รวมรายรับ       1,799,116 58
 -2-
จนถึงปัจจุบัน     เดือนนี้
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ รหัส เกิดขึ้นจริง
บาท บาท   บัญชี บาท
      รายจ่าย      
     687,000  -        517,665 -   งบกลาง 510000          30,674 -
               -   -                  -   -   งบกลาง 510000                  -   -
 1,788,960 -     1,864,949 -   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000        163,710 -
               -   -                  -   -   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000                  -   -
 3,154,980 -     2,368,116 -   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 522000        216,880 -
               -   -                  -   -   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 522000                  -   -
 1,031,800 -        197,132 -   ค่าตอบแทน 531000            7,700 -
               -   -                  -   -   ค่าตอบแทน 531000                  -   -
 2,265,420 -     1,704,957 92   ค่าใช้สอย 532000        139,541 45
     690,000 -        671,304 -   ค่าใช้สอย 532000                  -   -
     780,840 -        569,622 13   ค่าวัสดุ 533000          46,490 84
     595,200 -        417,386 87   ค่าวัสดุ 533000          43,863 82
     757,000 -        512,778 43   ค่าสาธารณูปโภค 534000            4,214 45
               -   -                  -   -   ค่าสาธารณูปโภค 534000                  -   -
     164,000 -          49,420 -   ค่าครุภัณฑ์ 541000                  -   -
 1,084,200 -        827,490 -   ค่าครุภัณฑ์ 541000                  -   -
               -   -          14,300 -   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000                  -   -
 1,327,800 -        399,300 -   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000        200,000 -
               -   -                  -   -   รายจ่ายอื่น 550000                  -   -
       70,000 -          60,000 -   เงินอุดหนุน 560000                  -   -
     802,800 -        791,100 -   เงินอุดหนุน 560000        349,700 -
#########  -  10,965,521 35         1,202,774 56
       132,070 98   เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 230100          16,360 24
       908,700 - ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 110605          33,600 -
    2,744,001 - ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 110606        264,444 -
       940,045 -   รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) 210400                  -   -
    1,282,000 -   เงินสะสม 300000        186,300 -
    3,043,118 40 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 441000        576,254 -
       300,000 -   เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ                    -   -
       696,940 - รายจ่ายรอจ่าย                    -   -
         41,300 - เงินรับฝาก - เงินกู้                    -   -
 16,113,731 - เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 , 2554                  -   -
       145,000 -   เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูซ่อมแซม                  -   -
                     บ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด  
                     พระนครศรีอยุธยา (อบต.วัดยม)    
         20,025 - เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    -   -
         60,750   เงินรับฝาก - โครงการหัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า          60,750 -
 37,393,202 73 รวมรายจ่าย       2,340,482 80
      1,089,178 16 สูงกว่า      
      รายรับ                          รายจ่าย      
        (ต่ำกว่า)          541,366 22
 15,952,334 93 ยอดยกไป  15,952,334 93
                 (ลงชื่อ)………………………...............              (ลงชื่อ) .……...………….......……………         (ลงชื่อ)…………………............……...........
                       (นางสาวสว่างจิตต์ ไวยมิตรา)                      (นายธนาศักดิ์    ม่วงเกษม)                          (นายภาณุภณ รุ่งจิรเดชากุล)
                              หัวหน้าส่วนการคลัง                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................