ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


รายงานการประชุม

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕    
   วันที่ ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 
รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
นางวราภรณ์   สุขเกษม
นางเจนจิรา ภาคอินทรีย์
นายสิงห์ ภาคบุบผา
นายสุวรรณ แก้วสุขสว่าง
นายพยุง ไวยจินดา
นายสมทรง กระแสยศ
นางสาวนฤมล ไวยภูศรี
นายวุฒิชัย ไวยปะที
นางบุญเรือน ไวยวารี
นายพจน์ ทองอร่าม
นายประจวบ พูลสวัสดิ์
นางเปรมใจ อินทร์หาญ
นางสาวยุพิน ฤทธิขจร
นางสายหยุด ไวยเนตร
นางพันทอง ภาคโภคี
นางสุทิศา ไวยนิยี
นายธนาศักดิ์ ม่วงเกษม
ประธานสภาอบต.วัดยม
รองประธานสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
สมาชิกสภา อบต.วัดยม
เลขานุการสภา อบต.วัดยม
วราภรณ์   สุขเกษม
เจนจิรา ภาคอินทรีย์
สิงห์ ภาคบุบผา
สุวรรณ แก้วสุขสว่าง
นายพยุง ไวยจินดา
สมทรง กระแสยศ
นฤมล ไวยภูศรี
วุฒิชัย ไวยปะที
บุญเรือน ไวยวารี
พจน์ ทองอร่าม
ประจวบ พูลสวัสดิ์
เปรมใจ อินทร์หาญ
ยุพิน ฤทธิขจร
สายหยุด ไวยเนตร
พันทอง ภาคโภคี
สุทิศา ไวยนิยี
ธนาศักดิ์ ม่วงเกษม
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
              ไม่มี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 
นายภาณุภณ รุ่งจิรเดชากุล
นายศุภโชติ เฉลยโอฐ
นายก อบต.วัดยม
รองนายก อบต.วัดยม
ภาณุภณ รุ่งจิรเดชากุล
ศุภโชติ เฉลยโอฐ
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
 
เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา ฯ ให้สัญญาณเรียกผู้มาประชุมเข้าประจำที่ โดยมีสมาชิกสภา อบต.วัดยม เข้าประชุม ๑๖ คน  และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประจำที่ โดยมี นางวราภรณ์ สุขเกษม ประธานสภา อบต.วัดยม  กล่าวเปิดประชุมสภา อบต.วัดยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ แนะนำพนักงานส่วนตำบลโอน(ย้าย) มาประจำ อบต.วัดยม
คนแรก นางภาพิมล เชื้อจารย์ชิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๔ สังกัดสำนักงานปลัด อบต. โอน(ย้าย) มาจาก อบต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คนที่สอง นายวุฒิชัย เชื้อจารย์ชิน ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ สังกัดส่วนโยธา โอน(ย้าย) มาจาก อบต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
รับทราบ

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน
 
ที่ประชุม
 
ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง (ประธาน งดออกเสียง)รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติพิจารณา

 
 
ประธาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน
 
 
 
 
 
นายก อบต.วัดยม
 
 
 
 
ประธาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
 
 
 
ประธาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
 
 
๓.๑ การกำหนดจำนวนสมัยการประชุมสภา สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ.๒๕๕๖  สมัยที่ ๑
การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้มีการประชุม สภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔ สมัย และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
และที่ประชุมสภา อบต.วัดยม กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑ ในวันที่ ๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม
ข้อ ๒๑ ระบุให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีถัดไปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา นำปรึกษาในที่ประชุมสภาสามัญ ประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๑ (๓) ระบุว่า ให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนด วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน 
ประเด็นที่นำเสนอ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปี ๒๕๕๕ จะมีสมัยประชุมสามัญประจำกี่สมัย แต่ละสมัยใน๒๕๕๕ จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนด วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี๒๕๕๖ มีกำหนดกี่วัน 
มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง (ประธานสภา งดออกเสียง)กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ สี่สมัย ดังนี้
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สมัยที่ ๓ วันที่ ๖ –  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ สมัยแรก ดังนี้
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างที่จอดรถริมทาง ถนนสาย ๓๔๖๙   จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบแปลน อบต.วัดยม) เพื่อใช้สำหรับให้ประชาชนได้อพยพขึ้นมาพักอาศัยชั่วคราว ในช่วงเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ โดยใช้วิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงเร่งด่วนหากไม่รีบดำเนินการจะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา นั้น ขอเชิญ นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด
ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.เนื่องจากเมื่อได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วปรากฏว่า สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขออนุมัติจากสภา หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงต้องนำเข้าสภา เพื่อพิจารณาต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙
(๑) ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว จากเงื่อนไขตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
- ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จำนวน ๕,๙๓๗,๐๓๔.๕๒ บาท
-(หัก) จ่ายเงินสะสม ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ ๖ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณท่าน้ำหมู่ ๔ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๑๙,๐๐๐ บาท
๕.โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายประจำ ระยะเวลาที่เหลือ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- รายจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ได้สมทบเงินกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
- ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๒,๔๒๘,๐๓๔.๕๒ บาท
            ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงการจ่ายขาดสะสมโครงการก่อสร้างที่จอดรถริมทาง ถนนสาย ๓๔๖๙   จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบแปลน อบต.วัดยม) เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับให้ประชาชนได้อพยพขึ้นมาพักอาศัยชั่วคราว ในช่วงเกิดอุทกภัยตามแบบ อบต.วัดยมขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา งดออกเสียง ให้เปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอ
 
๓.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ด้วยในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอบางปะอิน เพื่อทำคันดินกั้นน้ำบริเวณถนนสายในหมู่บ้าน และถนนสายอยุธยาบางปะอิน เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และเส้นทางสัญจรทางถนน แต่ปรากฏว่าน้ำได้มาเป็นปริมาณมาก ทำให้แนวคันดินที่ทำไว้ไม่สามารถต้านทานน้ำได้ จึงต้องมีการทำแนวคันดินกั้นน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นอีก เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะหากน้ำไหลเข้าไปจะทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือน ของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จะเสียหาย แต่ปรากฏว่าแนวคันดินไม่สามารถต้านแรงน้ำได้อยู่ทำให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และทรัพย์สินต่างๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยความรวดเร็วทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถเก็บของได้ทัน รวมถึงถัง รองรับขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้มีการสูญหายไปเป็นจำนวนมาก เพราะว่าไม่ได้มีการจัดเก็บได้ทัน เนื่องจากขณะนี้ เหตุการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่สภาพเดิมแล้ว จึงได้มีการตรวจสอบความเสียหายต่างๆ รวมถึงถังรองรับขยะของอบต.วัดยม ได้มีหายไปจำนวน กว่า๖๐ ใบ ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน ไม่มีถังใส่ขยะทำให้มีถุงขยะเกลื่อนถนน ไม่สะอาดและเป็นที่น่ารังเกียจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙
(๑) ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว จากเงื่อนไขตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
- ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จำนวน ๕,๙๓๗,๐๓๔.๕๒ บาท
-(หัก) จ่ายเงินสะสม ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ ๖ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณท่าน้ำหมู่ ๔ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๑๙,๐๐๐ บาท
๕.โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายประจำ ระยะเวลาที่เหลือ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- รายจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ได้สมทบเงินกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
- ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๒,๔๒๘,๐๓๔.๕๒ บาท
            ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
มีมติ อนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (แบบและขนาดเหมือนของเดิมหรือใกล้เคียง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติ อื่น

 
ประธาน
นายก อบต.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธาน
 
๔.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้เข้าร่วมประชุม
มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเข้าที่ประชุม อีกไม่ 
เรื่องแรก เรื่องบ้านไม่มีเลขที่ ของตำบลวัดยม มีจำนวนมาก ทางอำเภอให้ อบต.วัดยม ร่วมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการตรวจสอบ ว่าเพราะเหตุใดจึงมีบ้านไม่มีเลขที่อยู่เป็นจำนวนมาก และหากเป็นกรณีบ้านที่มีแต่เลขที่บ้านหรือซ้อนอยู่ในหลังเดียวกันให้มีการยกเลิกนั้น  คำว่าบ้านแต่ละหลังอย่างน้อย ควรเป็นบ้านที่มีฝาผนังไม่ควรติดกัน มีทางขึ้นลง มีบันได มีห้องน้ำ ห้องครัว แยกชัดเจน
เรื่องที่สอง บ้านที่อยู่ในเขตที่ชลประทาน หรือบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ อาจมีการจัดสถานที่ให้อยู่ให้เหมาะสมไม่กีดขวางสาธารณะประโยชน์ที่จะใช้ร่วมกัน
เรื่องที่สามการศึกษาดูงาน ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ สามประเภทด้วยกันได้แก่ ประเภทที่หนึ่งผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน ประเภทที่สอง กลุ่มผู้สูงอายุ และประเภทที่สามกลุ่มเยาวชน แต่ละกลุ่มจะมีเป้าหมายในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดให้มีการอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะแยกกันไปแต่จะทำในช่วงก่อนน้ำจะมาอีก
เรื่องที่สี่ การจัดงานสงกรานต์ ปีนี้จะจัดให้ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน เพราะว่าจะเป็นวันที่ตรงกับสงกรานต์ และน่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะกว่าทุกๆ ครั้ง
เรื่องที่ห้า โครงการต่างๆ พยายามจะทำให้ทันก่อนน้ำจะมา แต่จะมีบ้างโครงการไม่สามารถทำได้เช่น สะพานหมู่ ๖ เพราะว่าขณะนี้น้ำยังมากอยู่ไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่
เรื่องที่ หก เรื่องเงินช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่เสียหาย เจ้าบ้านที่ได้รับการประเมินหากเห็นว่าได้รับการประเมินไม่เหมาะสมให้สอบถามความถูกต้องได้ที่ส่วนโยธา และสำหรับการรับคูปอง ๒,๐๐๐ บาท รับได้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ นี้ และใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม นี้
เรื่องที่ เจ็ด ขอเชิญร่วมทำบุญสำนักงาน ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เลี้ยงเพล ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ร่วมถึงพนักงานได้ร่วมกันทำบุญ
 
เรื่องที่ แปด การทำแนวคันดินกั้นน้ำ ภายในตำบล ต้องรอดูนโยบายของทางอำเภอก่อน
เรื่องที่ เก้า การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ของ อบต.วัดยม ปีงบที่ผ่านมาต้องจ่ายเพิ่ม ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท เนื่องจากมีการใช้เกินที่ไฟฟ้ากำหนดไว้ ๑๐ % ของไฟฟ้าครัวเรือนทั้งตำบล
เรื่องที่สิบ การตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะ ทุกปีอำเภอแจ้งให้ท้องถิ่นมีการสำรวจว่ามีผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปใช่ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องหรือไม่
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หาก ไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้ และขอปิดประชุม

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒ .๑๕ น.
                      
                                                   
 
 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................