ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


แผนการดำเนินงาน

  

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2556
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      
 
คำนำ
 
                    แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ภายในปีงบประมาณ 2554   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมต่อไป
                   อนึ่งในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้รับการสนับสนุน โดยการประสานและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ บุคลากรในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ    โอกาสนี้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 
 

 

 
 

 
 
 
 
                                               


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................