ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


แผนยุทธศาสตร์

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕7 - 2561

..................................

 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕7 – 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  และได้รับความเห็นขอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ในการประชุมสภา

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันที่ 22 เมษายน ๒๕๕6  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕7 – 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6

 

 

(นายภาณุภณ  รุ่งจิรเดชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 

 
 
 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมมียุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้
               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม
               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
               6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว

 

 
 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................