ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
bullet---ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bullet---ส่วนสาธารณสุข
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


แผนพัฒนาสามปี

 

แผนพัฒนาสามปี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕9

 

 

บทนำ

 

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมการพัฒนาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงทุกปี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาปีหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง แนวทางและภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่ต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(๑) เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารประกอบงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

(๒)  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๓) เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร  ทั้งนี้เพื่อให้มีความ

สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

๑. เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จัดทำไว้แล้ว

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปีอย่างมีประสิทธิภาพ

    ๓. เพื่อการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

๔. เพื่อนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น

อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย

เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด   โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

การบริหารการจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้                   

ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดทำแผน

 (๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป  และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีห้วงปี พ.ศ.๒๕๕7 ถึง  พ.ศ. ๒๕๕9 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  โครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน

 (๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคม

ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

(๑) ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/ อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก  ใช้เวทีการประชุมร่วมกัน  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

     (๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/

กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

     (๔) โครงการ/ กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ

ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาจะต้อง

กำหนดห้วงเวลาดำเนินงานที่สอดรับกัน

๒.ให้พิจารณานำโครงการ/ กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนิน 

การของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๓. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/ กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้

อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย   เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ช่วงสามปีของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีได้  เช่น  โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

๔.  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของ

การพิจารณากำหนดกิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

.๑ งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.๒ ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               .๓ ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ  เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภทคือ

     - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน  กำลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง

     -โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของราชการ

     -โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)

ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล  ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์  SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค) ได้

 ๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย ๔  กิจกรรมหลัก คือ

โดยมีรายละเอียดใน­แต่ละกิจกรรมดังนี้

              ๒.๒.๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุม  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

๒.๒.๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลังจากการประเมินผลพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้)

ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ก็อาจกำหนดขึ้นได้  แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น   (และนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)

                   ๒.๒.๓. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

ภายใต้ยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดลำดับความสำคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับหลังๆ จะไม่ต้องนำมาปฏิบัติ  เพราะการที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติก่อนก็ได้    

๒.๒.๔ วิธีจัดลำดับความสำคัญ

     การจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธีตั้งแต่วิธีง่ายๆคือประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการลง 

คะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนำมารวมคะแนนและจัดลำดับวิธีการจัดลำดับที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating Scale   หรือวิธี  Strategic Issues  Graph  หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

 

     ๒.๒.๕ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลาสามปี

หลังจากจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนา

เหล่านั้นมาดำเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ  เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)  อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ ๔  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

.  หลังจา­กได้แนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกวัตถุประสงค์  

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีบางครั้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  แต่อาจนำมาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี

              ๒. ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง  

ดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  และโดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการต้องมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย

                      ๒.๑ พิจารณากิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ 

พัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบ  เพื่อให้ได้โครงการ/ กิจกรรมที่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  โครงการ/ กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/ กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

                      ๒.๒ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต้

แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา

                      ๒.๓ พิจารณาถึงความเชื่อมโยงทั้งใน ด้านกระบวนการดำเนินงาน และใน ด้านผล

ของการดำเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                          ๒.๔ พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม

๑. จากความเป็นเร่งด่วน

                             ๒. ขีดความสามารถทางทรัพยากรบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             ๓. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๕  การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทำรายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 

ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเค้าโครงประกอบด้วย    ส่วน  ดังนี้

ส่วนที่    บทนำ

ส่วนที่    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่    บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่    การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

        ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

                   ๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

                   ๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

 

 

 

 

 

 
 

                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................