ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
bullet---ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bullet---ส่วนสาธารณสุข
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


ควบคุมภายใน

                                                                                        คำนำ

 ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อันมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานควบคุมภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้กำหนดขึ้นและจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  นับตั้งแต่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

                เพื่อให้การดำเนินการการจัดระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท ๐๒๓๑๓/ ว ๑๐๔๔  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  จึงได้ดำเนินการจัดระบบควบคุมภายขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

ธันวาคม  2554  

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................