ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


สำนักงานทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 

                                  อำนาจเจ้าหน้าที่

                รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ  ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลวัดยม  เว้นแต่  พาณิชยกิจ

       ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์  หรือ  สำนักงาน

       ทะเบียนพาณิชย์จังหวัด

                               ประเภทของพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน

                  ๑)  การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

                  ๒)  การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม  คิดรวมทั้งสิ้นวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงิน  ๒๐ บาท

        ขึ้นไป  หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย  มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๕๐๐  บาทขึ้นไป

                  ๓)  การเป็นนายหน้า  หรือตัวแทนค้าต่าง  ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียว  หรือหลายอย่าง  และ

        สินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๕๐๐  บาทขึ้นไป

                 ๔)  การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างและสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวม

         ทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน  ๒๐  บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่  ๕๐๐ บาทขึ้นไป

                 ๕)   การขนส่งทางทะเล  การขนส่งโดยเรือกลไฟ  หรือเรือยนต์ประจำทาง  การขนส่งโดยรถไฟ  การขนส่งโดยรถราง  

         การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง  การขายทอดตลาด  การรับซื้อขายที่ดิน  การให้กู้ยืมเงิน  การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย

         เงินตราต่างประเทศ  การซื้อขายตั๋วเงิน  การธนาคาร  การโพยก๊วน  การทำโรงรับจำนำ  และการทำโรงแรม

                             สำหรับพาณิชยกิจบางประเภท  ได้แก่  การรับจ้างทำของ  การรับเหมาก่อสร้าง  การรับจ้างแรงงานทั่วไป

         รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  รับจ้างบรรทุกของโดยรถยนต์  รับจ้างซ่อมรถยนต์  ล้าง  อัด  ฉีด  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆ

         และรับจ้างอื่นๆ  ซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ  รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการ

         กระทรวงพาณิชย์ด้วยแล้ว  ผู้ประกอบการดังกล่าว  ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

                              กำหนดเวลาจดทะเบียนพานิชย์

          ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องยื่นจดทะเบียนพาฺณิชย์ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

                             พาณิชยกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียน

                   ๑)  การค้าเร่   การค้าแผงลอย

                   ๒)  พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา  หรือเพื่อการกุศล

                   ๓)  พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ  หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

                   ๔)  พาณิชยกิจของกระทรวง  ทบวง  กรม

                   ๕)  พาณิชยกิจของมูลนิธิ  สมาคม  สหกรณ์  

                    ๖)  พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                                อัตตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

                    ๑)  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนให้เรียกเก็บ  ๕๐  บาท

                    ๒)  ค่าธรรมเนียมการจดเปลี่ยนแปลงรายการ  ๒๐  บาท

                    ๓)  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  ให้เรียกเก็บ  ๒๐  บาท

                    ๔)  ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์  ให้เรียกเก็บฉบับละ  ๓๐  บาท

                    ๕)  ค่าธรรมเนียมการตรวจขอดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่งให้เรียกเก็บ

                          ครั้งละ  ๒๐  บาท

                    ๖)   ค่าธรรมเนียมการขอให้คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

                           รายหนึ่งให้เรียกเก็บฉบับละ  ๓๐  บาท

 

                   

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคากลาง article
ประกาศราคากลาง article
ยกเลิกประกาศ article
ประกาศประกวดราคา article
ประกาศรับสมัครบุคคล article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 article
รายงานงบการเงิน article
ประกาศอบต.วัดยม article
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ article
วิธีทำปุ๋ยชีวภาพ article
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสาร์-อาทิตย์ article
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
ประกาศ แผน 3 ปี
ประกาศ รับสมัคร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์
การเข้าสู้ประชาคมอาเซียน AEC
แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จดหมายข่าว อบต.วัดยม
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
สรุปโครงการตามแผนพัฒนา
ประกาศ อบต.วัดยม
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ อบต.วัดยม
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ขอเชิญรว่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ article
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แบบคำร้องทั่วไป
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประชุมสภา
ประกาศใช้ข้อบัญญติ
ความเข้าใจสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล นครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เรียกประชุมสมัยที่ 3 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 2 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 1 พ.ศ.2556 article
กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญประจำปี 55-56
การจัดทำรายงานทางการเงิน อบต. วัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ article
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง article
นายกลาออกจากตำแหน่ง article
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ อบต.วัดยม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหารเพิืื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แก้ไข
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
วิธีการทำเดคูพาจ
โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
งานจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................