ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


นายกลาออกจากตำแหน่ง article

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ลาออกจากตำแหน่ง

*******************

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ได้ลาออกจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556

              อาศัยอำนาจตามมาตรา 64 (3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 )พ.ศ.2546 ระบุว่า ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.   2556

 

 

(นายธนาศักดิ์  ม่วงเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคากลาง article
ประกาศราคากลาง article
ยกเลิกประกาศ article
ประกาศประกวดราคา article
ประกาศรับสมัครบุคคล article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 article
รายงานงบการเงิน article
ประกาศอบต.วัดยม article
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ article
วิธีทำปุ๋ยชีวภาพ article
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสาร์-อาทิตย์ article
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
ประกาศ แผน 3 ปี
ประกาศ รับสมัคร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์
การเข้าสู้ประชาคมอาเซียน AEC
แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จดหมายข่าว อบต.วัดยม
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
สรุปโครงการตามแผนพัฒนา
ประกาศ อบต.วัดยม
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ อบต.วัดยม
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ขอเชิญรว่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ article
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แบบคำร้องทั่วไป
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประชุมสภา
ประกาศใช้ข้อบัญญติ
ความเข้าใจสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล นครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เรียกประชุมสมัยที่ 3 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 2 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 1 พ.ศ.2556 article
กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญประจำปี 55-56
การจัดทำรายงานทางการเงิน อบต. วัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ article
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง article
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ อบต.วัดยม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหารเพิืื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แก้ไข
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
วิธีการทำเดคูพาจ
โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
งานจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................