ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
bullet---ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bullet---ส่วนสาธารณสุข
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot


สสส.


นายกลาออกจากตำแหน่ง article

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ลาออกจากตำแหน่ง

*******************

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ได้ลาออกจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556

              อาศัยอำนาจตามมาตรา 64 (3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 )พ.ศ.2546 ระบุว่า ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.   2556

 

 

(นายธนาศักดิ์  ม่วงเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรว่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ article
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แบบคำร้องทั่วไป
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประชุมสภา
ประกาศใช้ข้อบัญญติ
ความเข้าใจสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล นครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เรียกประชุมสมัยที่ 3 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 2 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 1 พ.ศ.2556 article
กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญประจำปี 55-56
การจัดทำรายงานทางการเงิน อบต. วัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ article
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง article
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ อบต.วัดยม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหารเพิืื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แก้ไข
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
วิธีการทำเดคูพาจ
โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
งานจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................