ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
bullet---ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bullet---ส่วนสาธารณสุข
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot


สสส.


การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ article


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....................................................

          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามความนัยข้อ 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

          เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558  เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  และมีความประสงค์    จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ไปติดต่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ได้ประกาศกำหนด  โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1)      มีสัญชาติไทย

(2)      มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(3)   มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปโดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2497 (ในกรณีที่            ในทะเบียนราษฏรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

(4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2.      ขั้นตอนการยื่นคำขอ และวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯพ.ศ. 2552 สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม   ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556  โดยมีหลักฐานดังนี้

 

/(1) บัตรประจำตัว...

-  2  -

 

(1)    บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

(2)    ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

(3)    สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะอิน)

ในกรณีมีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้  ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดย

ช่วงอายุ 60-69 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 600 บาท

ช่วงอายุ 70-79 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 700 บาท

ช่วงอายุ 80-89 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 800 บาท

ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000 บาท

 

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ วันที่        เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2556

 

                                                

(นายปรีชา   ไวยมัย)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....................................................

          ตามที่กระทรวงมหาดไทย   ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  เพื่อใช้ในการดำเนินงาน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามความนัยข้อ 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา    สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  จึงขอกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ  ดังนี้

วันที่/เวลา  

สถานที่

หมายเหตุ                       

1 - 30  พฤศจิกายน 2556

เวลา 08.30 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

ในวันและเวลาราชการ

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ วันที่       เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2556

 

                                               

(นายปรีชา   ไวยมัย)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....................................................

          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  เพื่อใช้ในการดำเนินงาน การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามความนัยข้อ 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558  เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  จึงขอประกาศให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  และมีความประสงค์ จะขอรับการเงินเบี้ยความพิการ  ไปติดต่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการตามวัน  เวลา  และสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้ประกาศกำหนด  โดยคนพิการที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ  จะต้องมีคุณสมบัติ และดำเนินการดังต่อไปนี้

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ

คนพิการซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1)    มีสัญชาติไทย

(2)    มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(3)    มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4)    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

2.      ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯพ.ศ. 2553 สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม   ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556  โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง   ดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ      

(2) ทะเบียนบ้าน

(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร (บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะอิน)

/ในกรณี...

-  2  -

 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาล  แล้วแต่กรณี  ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

                 สำหรับคนพิการ กรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ วันที่       เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2556

 

                                               

(นายปรีชา  ไวยมัย)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....................................................

          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  เพื่อใช้ในการดำเนินงาน การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามความนัยข้อ 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนคนพิการ  เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  จึงขอกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ  ดังนี้

วันที่/เวลา  

สถานที่

หมายเหตุ                       

1 - 30  พฤศจิกายน 2556

เวลา 08.30 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

ในวันและเวลาราชการ

 

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ วันที่       เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2556

 

                                               

(นายปรีชา   ไวยมัย)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรว่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ article
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แบบคำร้องทั่วไป
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประชุมสภา
ประกาศใช้ข้อบัญญติ
ความเข้าใจสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล นครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เรียกประชุมสมัยที่ 3 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 2 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 1 พ.ศ.2556 article
กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญประจำปี 55-56
การจัดทำรายงานทางการเงิน อบต. วัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง article
นายกลาออกจากตำแหน่ง article
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ อบต.วัดยม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหารเพิืื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แก้ไข
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
วิธีการทำเดคูพาจ
โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
งานจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................