ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต หมู่ 1,2,3,4,65,8ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศที่ 1 article
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
ตาราง ปปช.7 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง article
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8 ตำบลวัดยม article
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต หมู่ 1,2,3,4,65,8
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต หมู่ 1,2,3,4,65,8
ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคา article
ประกาศสอบราคา article
ประกวดราคาจ้าง article
ประกาศสอบราคา article
ประกาศสอบราคา
โครงการขุดเจาะบ่อดาลพร้อมลงเครื่องสูบ
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา
โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างบานประตูน้ำเหล็กยกขึ้นลง หมู่ที่ 2
โครงการวางท่อระบายน้ำรางยู หมู่ที่ 1
โครงการจัดซื้อท่อประปาและวัสดุฯ
โครงการลงลูกรัง/หินคลุก ตำบลวัดยม
โครงการลงลูกรัง/หินคลุก ตำบลวัดยม
ประกาศสอบราคา article
ประกาศสอบราคา article
ประกาศสอบราคาโครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการ
ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคา
ประกาศผลการสอบราคา
ประกาศสอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงดินลูกรัง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................