ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 article

B_AnnounceExpense_2.pdf

B_AnnounceForm_Print_2.pdf

B_AnnounceList.pdf

B_Announce_Receive_3.pdf

B_EstimateExpenseDetail_Print1.pdf

B_EstimateExpense_Print_3.pdf

B_EstimateReceive_Print_3.pdf

B_PrincipleDesc_First_List (1).xls

B_PrinciplePlan_List_2.pdf

B_PrincipleSide_List_2.pdf

B_Principle_List.pdf

B_RegulationExpense_2.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคากลาง article
ประกาศราคากลาง article
ยกเลิกประกาศ article
ประกาศประกวดราคา article
ประกาศรับสมัครบุคคล article
รายงานงบการเงิน article
ประกาศอบต.วัดยม article
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ article
วิธีทำปุ๋ยชีวภาพ article
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสาร์-อาทิตย์ article
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
ประกาศ แผน 3 ปี
ประกาศ รับสมัคร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์
การเข้าสู้ประชาคมอาเซียน AEC
แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จดหมายข่าว อบต.วัดยม
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
สรุปโครงการตามแผนพัฒนา
ประกาศ อบต.วัดยม
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ อบต.วัดยม
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ขอเชิญรว่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ article
ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แบบคำร้องทั่วไป
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประชุมสภา
ประกาศใช้ข้อบัญญติ
ความเข้าใจสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล นครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เรียกประชุมสมัยที่ 3 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 2 พ.ศ.2556 article
เรียกประชุมสมัยที่ 1 พ.ศ.2556 article
กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญประจำปี 55-56
การจัดทำรายงานทางการเงิน อบต. วัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ article
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง article
นายกลาออกจากตำแหน่ง article
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ อบต.วัดยม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหารเพิืื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แก้ไข
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
วิธีการทำเดคูพาจ
โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
งานจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม article
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................