ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการคมนาคม
bulletการบริการขั้นพื้นฐาน
bulletสาธารณูปโภค
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
คณะผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bullet---สำนักปลัด
bullet---ส่วนการคลัง
bullet---ส่วนโยธา
dot
ส่วนงานบริการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุข
dot
ระเบียบ / แผนงาน
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทย
bulletติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletควบคุมภายใน
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุม
dot
Newsletter

dot
dot
กองทุน อบต.วัดยม
dot


สสส.


สภาพทางเศรฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

     การประกอบอาชีพ
     ประชากรในตำบลวัดยมประกอบอาชีพหลักคือการเกษตร ส่วนมากแล้วจะทำ การปลูกข้าวเป็นพืชหลักและมีการปลูกผลไม้หรือไม้ยืนต้นบ้างเล็กน้อย
     นอกจากนี้แล้ว ประชาชนยังประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในและนอกพื้นที่  รองลงมาคืออาชีพค้าขาย  ซึ่งมีทั้งค้าขายอยู่กับบ้านและนำสินค้ามาขายที่ตลาดนัด ซึ่งภายในตำบลมีการจัดตลาดนัดสัปดาห์ละ    ครั้ง  คือ วันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์

     หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

ร้านค้า

๒๗ แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน

๔  แห่ง

อู่ซ่อมรถ

๕ แห่ง

ร้านเสริมสวย

๔ แห่ง

หอพัก

๒ แห่ง

                ข้อมูล : ของส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ณ  เดือน  เมษายน  ๒๕๕๔

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................